ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, born on 16th of September, 1953 in Meilunai (Lithuania), Associate Professor of Linguistics of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Ph.D. thesis – 1986, University of Warsaw, Ph.D. dissertation – 2003, Institute of Slavic Studies; author of 2 books, coauthor of 2 books and author of approximately 60 scientific articles, essays and reviews; conducted extensive research on the linguistic and cultural heritage of the gentry (szlachta) from the former Grand Duchy of Lithuania in cooperation with Associate Professor Anna Zielińska (Polish Academy of Sciences, Institute of Slavic Studies). Associate Professor Sawaniewska-Mochowa has worked often in Lithuanian archives researching manuscripts, letters and memoirs. She also researches the manuscripts of the 19th century translational dictionaries;  scientific interests: dialectology,  local dialects and regional variants of Polish, the sociolect of the descendants of Lithuanian gentry, history and language of the former North-Eastern Borderlands of Poland (contemporary territory of Lithuania), sociolinguistics, ethnolinguistics. Bibliography (Selection): Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo [Jan Karłowicz's Manual as a Source For Description of the colloquial Polish in the North-Eastern Borderlands of Poland. Vocabulary], Warszawa 1990; Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku (na podstawie słowników przekładowych Antoniego Juszkiewicza) [From Studies of the 19th century Kaunas District Yeomanry Sociolect (based on Antoni Juszkiewicz's translational dictionaries)], Bydgoszcz 2002; (with Włodzimierz Moch), Poradnik językowy. Polskie gadanie [Polish Chatting. A Linguistic Manual], Wrocław 2000; (with Anna Zielińska), Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Ginąca część kultury europejskiej [The Heritage of Gentry Culture In The Former Grand Duchy of Lithuania: A Vestigial Aspect of European Culture On The Verge of Total Extinction], Warszawa 2007; Miejsca pamięci w mieście na pograniczu (Pińsk w relacjach autobiograficznych) [Places Of Memory In The Borderland City (Pińsk In The Autobiographical Reports)], [in:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2 [The City. Linguistically, Culturally and Socially Diversified Space, volume 2], ed. Małgorzata Święcicka, Bydgoszcz 2008, pp. 293–307; (with Anna Zielińska), Językowo-kulturowy wizerunek Żmudzi i Żmudzinów w wybranych tekstach pisanych i mówionych [Linguistic and Cultural Image of Samogitia and Samogitian People in Selected Written and Spoken Texts], [in:] Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy [The Linguistic and Cultural Legacy of the Grand Duchy of Lithuania], ed. Jolanta Mędelska and Zofia Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz 2010, pp. 247‒260; Tożsamość narodowa i kulturowa rodzin ziemiańskich na Litwie w świetle narracji biograficznych [National and Cultural Identity of the Gentry Families in Lithuania in the Biographical Narrations], [in:] Tożsamość na styku kultur 2 [Identity on the Borderland of Cultures 2], ed. Irena Masoit, Henrika Sokolovska, Vilnius 2011, pp. 19–31; (with Krystyna Rutkowska), Zapożyczenia litewskie dotyczące człowieka w gwarach polskich na Litwie. Aspekt semantyczny i etnolingwistyczny  [Lithuanian Borrowings Concerning a Man in Local Dialects of Polish in Lithuania. Semantic and Ethnolinguistic Aspects], [in:] „Baltistica  VIII Priedas", Vilnius 2012, pp. 123–141.