ZBIGNIEW GREŃ

Prof. dr hab. Zbigniew Greń jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Slawistyki PAN; jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 4 książek autorskich i 1 współautorskiej. Zakresy jego działalności naukowej to: językoznawstwo slawistyczne, zwłaszcza bohemistyczne oraz śląskoznawstwo, zwłaszcza problematyka pogranicza śląsko-czesko-słowackiego na Śląsku Cieszyńskim, zaś płaszczyzny opisu języka to: socjolingwistyka, leksykologia, dialektologia, semantyka i składnia w ujęciu porównawczym, czesko-polskim, podejście interdyscyplinarne, w tym relacje między językiem i tożsamością. Opublikował 5 książek:

Słownik górali polskich na Bukowinie (2008, z H. Krasowską); Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim (2004); Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe (2000); Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim (1994) oraz Nowy Testament cieszyński i Prorocy cieszyńscy. Analiza językowa staroczeskiego przekładu (1987).