ZBIGNIEW GREŃ

Prof. dr hab. Zbigniew Greń jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1996-1999 pełnił funkcję wicedyrektora w Instytucie Slawistyki PAN, od 1999 do 2007 dyrektora tego Instytutu, zaś w latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2012 r. jest jego dziekanem.

Absolwent filologii słowiańskiej ze specjalnością bohemistyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 1979 r. otrzymał stopień magistra filologii słowiańskiej ze specjalnością bohemistyczną, w 1985 doktora nauk humanistycznych. W latach 1983-2012 zatrudniony w Instytucie Slawistyki (dawniej: Słowianoznawstwa) PAN, gdzie w r. 1994 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2002 r. tytuł profesorski. Od 2002 r. związany również zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim. W 2009 r. został profesorem zwyczajnym. W 2015 r. odbył wykłady gościnne w Tokio i Sapporo, w 2021 na Uniwersytecie w Greifswaldzie, w Niemczech, przebywał także na dłuższych pobytach badawczych w Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu (1992) i na Uniwersytecie w Kolonii, w Niemczech (1994).

Zakresy jego działalności naukowej to: językoznawstwo slawistyczne, zwłaszcza bohemistyczne i słowacystyczne oraz śląskoznawstwo, w tym problematyka pogranicza śląsko-czesko-słowackiego na Śląsku Cieszyńskim, zaś płaszczyzny opisu języka to: socjolingwistyka, leksykologia, dialektologia, semantyka i składnia w ujęciu porównawczym, czesko-polskim, badania interdyscyplinarne, w tym relacje między językiem i tożsamością.

Autor ponad 150 publikacji, w tym 4 książek autorskich i 2 współautorskich: Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe (2016, z K. Holly, B. Itoyą, M. Mętrakiem, T. Smółkową, A. Żółtak); Słownik górali polskich na Bukowinie (2008, z H. Krasowską); Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim (2004); Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe (2000); Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim (1994) oraz Nowy Testament cieszyński i Prorocy cieszyńscy. Analiza językowa staroczeskiego przekładu (1987).

Jest między innymi wieloletnim członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN, w obecnej kadencji jego przewodniczącym, a także członkiem Międzynarodowego Komitetu Slawistów (przedstawicielem Polski), członkiem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (członkiem Prezydium i sekretarzem naukowym), członkiem zwykłym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Rady Centrum Badań nad Kulturą Warszawy i Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN. Uczestniczy w pracach zespołów redakcyjnych i rad naukowych czasopism: Cognitive Studies | Études cognitives, Nová čeština doma a ve světě, Prace Filologiczne, Rocznik Slawistyczny.