O Katedrze

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki została utworzona 1 maja 2005 roku w Instytucie Polonistyki Wydziału Filologicznego UJ i kontynuuje działalność Pracowni Dialektologii Polskiej i Socjolingwistyki powstałej w Instytucie w roku 1998.

Program badawczy Katedry koncentruje się  na problematyce  społecznych i kulturowych uwarunkowań procesu komunikacyjnego. Przedmiotem zainteresowań członków Katedry są więc przede wszystkim związki pomiędzy faktami językowymi a zjawiskami społecznymi, a także wzajemne powiązania pomiędzy językiem a kulturą.

Najważniejsze zagadnienia badawcze to:

  • język jako narzędzie komunikacji społecznej,
  • język jako składnik kultury danego obszaru językowo-kulturowego,
  • kulturowe funkcje języka.
 

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje przedmioty językoznawcze (wykłady, seminaria  magisterskie i licencjackie oraz ćwiczenia i konwersatoria) na kierunkach: filologia polska (moduły: antropologiczno-kulturowy i nauczycielski), polonistyka-komparatystyka, edytorstwo oraz kulturoznawstwo (moduł: teksty kultury).