TOMASZ JELONEK

Dr Tomasz Jelonek jest adiunktem na Wydziale Polonistyki UJ, w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. W 2012 r. ukończył filologię polską (UJ) oraz studia podyplomowe z historii i wiedzy o społeczeństwie (UPJPII). W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach (na przykładzie nazw terenowych gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim). Pracował w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. W roku 2015 redagował hasła do Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur powstającego w Zakładzie Dialektologii Polskiej IJP PAN (umowa o dzieło). W latach 2017-2019 był zatrudniony – po reorganizacji Instytutu – w Pracowni Dialektologii Polskiej, w zespole opracowującym Słownik gwar polskich (od 1 sierpnia 2018 r. na stanowisku asystenta). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół języka i kultury wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, onomastyki, leksykografii gwarowej, kultury języka oraz historii „małej ojczyzny”. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Onomastycznego oraz Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W swoim dorobku ma cztery monografie: Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI wieku (2012), Truskolasy. Dzieje wsi, jej tradycje oraz zabytki kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja (2013), Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach (2018) oraz Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka (2018). Jest też autorem kilkunastu artykułów naukowych i współautorem Słownika gwar polskich oraz Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur.

 

E-mail: tomasz.jelonek@uj.edu.pl