RENATA KUCHARZYK

Dr hab. Renata Kucharzyk, profesor w Instytucie Języka Polskiego PAN,  ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1996.  W roku 2001  uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Zmiany w gwarowym systemie fonetycznym i leksykalnym na przykładzie wsi Rzepiennik Strzyżewski. W roku 2010  habilitowała się na podstawie rozprawy Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich. Od roku 2000  pracuje w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r. na stanowisku profesora). Jest członkiem zespołu opracowującego Słownik gwar polskich.

Jej zainteresowania badawcze obejmują dialektologię, leksykografię, leksykologię, onomastykę i socjolingwistykę. Jest autorką wielu artykułów i dwóch książek: System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003 oraz Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Kraków 2010.