dr hab. Petar Sotirov, prof. nadzw. UMCS

Jest absolwentem Uniwersytetu Sofijskiego im. Klimenta Ochrydzkiego, stopień naukowy doktora uzyskał  w Bułgarii, stopień naukowy doktora habilitowanego – w Polsce. Pracował w Instytucie dla Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Sofijskiego, na Uniwersytecie w Debreczynie jako lektor języka i kultury bułgarskiej, obecnie jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie.

Jego prace badawcze w zakresie socjolingwistyki dotyczą strategii w mowie, języka i zachowań językowych osób migrujących, sytuacji językowej mniejszości narodowych oraz potoczności w języku. Prace naukowe zostały opublikowane w języku bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, węgierskim i serbskim w Bułgarii, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Austrii i w Serbii. Kilka z nich opublikowano w wydawnictwach umieszczonych na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wybrane publikacje:

Реч и цел. Въпроси на стратегиите в речта [Mowa a cel. Problemy strategii w mowie], Международно социолингвистическо дружество, София 2002, ss. 290; Strategies in Modern Bulgarian Discourse. – In: J. A. Fishman (gen. ed.), International Journal of the Sociology of Language, 135 (1999), pp. 133-147; Език и живот. Социолингвистично изследване на българите в Унгария [Język a życie. Badania socjolingwistyczne nad językiem Bułgarów na Węgrzech], Българско републиканско самоуправление, Будапеща 2000, ss. 119; Wybrane aspekty zachowań językowych Bułgarów  zamieszkałych w Polsce, [w:] Słupskie Studia Historyczne, 17 (2011), s. 245-259; Zachowania językowe Polaków w wyobrażeniach Bułgarów zamieszkałych w Polsce, [w:] B. Boniecka,  S. Grabias (red.) Potoczność a zachowania językowe Polaków, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 193-203; За езиковите промени у съвременните българи в чужбина: Проблеми на изследователската методология [O zmianach w języku współczesnych Bułgarów zagranicą: Problemy metodologii badawczej], [w:] М. Кочиш (ред.), Българският език и литература в славянски и неславянски контекст [Język i literatura bułgarska w kontekście słowiańskim i niesłowiańskim], Университет в Сегед – JatePress, Сегед 2011, s. 332–339; Родният език и социалният опит в чужбина [Język ojczysty a doświadczenia społeczne na obczyźnie], [w:] М. Виденов и др. (ред.), Проблеми на социолингвистиката, т. 10. Езикът и социалният опит [Problemy socjolingwistyki, t. X. Język a doświadczenia społeczne], Международно социолингвистическо дружество, София 2011, 133-141; Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, t. 1-2 (współaut. M. Mostowska, A. Mokrzycka),Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011-2013; Българската и полската картина на света, отразени в разговорната оценъчна лексика [Bułgarski i polski językowy obraz świata odzwierciedlony w wartościującej leksyce potocznej], Slavica XLI, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, Debrecen 2012, 113-128.