PAVOL ODALOŠ

Dr. h. c. prof. PeadDr. Pavol Odaloš, CSc., pracuje na Fakulte humanitných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v Slovenskej republike. Publikoval 2 knižné monografii Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí (1997) a  Dynamika špecifických sfér komunikácie (2002) a 4 knižné práce ako spoluautor, 118 vedeckých  štúdií, z toho 55 v zahraničí, 115 odborných príspevkov, 13 populárno-náučných článkov. Vystúpil na 107 konferenciách s referátom na Slovensku, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Rakúsku, Rumunsku a Dánsku. Bol na 10 pedagogických mobilitách v Česku, Poľsku, Slovinsku, Turecku a na Malte. Na vlastné vedecké práce zaregistroval 322 citácií a ohlasov, z toho 148 v zahraničí. Ďalej zostavil/ spoluzostavil 16 vedeckých zborníkov a 7 bibliografií, usporiadal/ spoluusporiadal 7 medzinárodných vedeckých konferencií. Pravidelne recenzuje projekty pre štátne grantové agentúry VEGA a KEGA na Slovensku a pre Grantovú agentúru Českej republiky. Riešil/ spoluriešil 17 vedeckých grantov,  je členom 5 redakčných rád vedeckých časopisov, členom 5 vedeckých rád fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Jeho vedecká špecializácia je súčasný slovenský jazyk, didaktika slovenského jazyka, onomastika a sociolingvistika.