OLENA RUDA

Olena Ruda, dr. Кандидат філологічних наук науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Руда Олена закінчила в 2001 р. магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 2004 р. – аспірантуру Інституту української мови НАН України, відтоді працює у відділі соціолінгвістики Інституту. В 2007 р. захистила дисертацію на тему «Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму».

Основні наукові дослідження пов'язані з розробленням проблем впливу на мову психічних, соціальних, культурних чинників. Предметом уваги дослідниці є елементи комунікації: дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, інтенційна складова комунікації, тактики і стратегії міжособистісного спілкування у сучасній українській лінгвокультурі.

Авторка монографій «Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму» (2009 р.), «Мовне питання як об'єкт маніпулятивних стратегій в сучасному українському політичному дискурсі»  (2012 р.), співавторка колективної монографії «Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти» (2007 р.). Серед опублікованих статей: Суржик, або напівмовність // Українська мова та література (2000), Анекдот як дзеркало російсько-української міжкультурної взаємодії // Культура слова (2004), До питання настанов щодо мови спілкування в українському соціумі // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г. Костюка (2008), Компліментарна поведінка українців (гендерний аспект) // Соціолінгвістичні студії (2010), Маніпулятивні стратегії в розв'язанні мовних проблем в Україні // Вісник національної академії наук України (2012), Міфологізація мовної дійсності в Україні // Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami (2013).

В 2010-2012 рр. – стипендіат Президента України для молодих учених, в 2012 р. – стипендіат Президії Академії наук України для молодих вчених. Член президії Товариства української мови Національного університету ім. Т. Шевченка.