MONIKA KRESA

Dr Monika Kresa jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: dialektologii, mediolingwistyki, onomastyki, socjolingwistyki i historii języka.

Wyniki badań dotyczące między innymi antroponimii Mazowsza i Podlasia, stylizacji językowej na gwary ludowe i polszczyznę kresową w tekstach audiowizualnych, socjolektu studenckiego, dawnych gramatyk języka polskiego opublikowała w kilkudziesięciu artykułach naukowych.

Wydała dwie monografie autorskie zatytułowane: Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim (2013) i Filmowa stylizacja gwarowa na przykładzie lwowskiego bałaku w polskich filmach fabularnych (1936-2012) (2019). Jest także redaktorem naukowym trzech tomów z cyklu Młodzi o języku i pracy pt. Dialog pokoleń na Mazowszu Dalszym. Dąbrówka, Sadowne, Stoczek. W latach 2010-2018 współtworzyła portale internetowe: Gwary polskie, Dialektologia polska i Dawne gramatyki i ortografie języka polskiego.

Wiedzę z zakresu zróżnicowania polszczyzny dawnej i współczesnej, etymologii i onomastyki popularyzuje w audycjach radiowych i programach telewizyjnych oraz w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury.

 

E-mail: monika.kresa@uw.edu.pl