MIROSŁAWA SAGAN-BIELAWA

Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa jest adiunktem w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2002 r. uzyskała stopień doktora (na podstawie rozprawy Polszczyzna mówiona inteligencji pochodzenia kresowego na Górnym Śląsku), w 2015 r. – stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa (na podstawie monografii Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na socjolingwistyce, zwłaszcza na możliwościach analizy języka jako płaszczyzny budowania tożsamości społecznej. Tematyka jej prac to: czynniki kształtujące wspólnotę komunikatywną (na różnych poziomach: narodowym, regionalnym, środowiskowym), społeczne waloryzowanie elementów językowych oraz oddziaływanie zmian społecznych na współczesną polszczyznę. Zajmuje się również problemem obecności języka polskiego i jego odmian w polityce narodowościowej, kulturalnej i edukacyjnej.

Jest autorką 2 monografii: Polszczyzna mówiona inteligencji pochodzenia kresowego na Górnym Śląsku. Studium socjolingwistyczne (2004), Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej (2014), a także artykułów naukowych, m.in: Mapa Drugiej Rzeczypospolitej. Nazwy własne w czytankach szkolnych z lat 30. XX w. (2010), Historyczna i ahistoryczna koncepcja pokolenia w polskich badaniach socjolingwistycznych (2011), Status prawny polszczyzny w odbudowywanym państwie polskim (lata 1916-1924) (2012), Wspólnota komunikacyjna na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku (2013), Wdrażanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych a rzeczywistość socjolingwistyczna w Polsce (na marginesie sporu o język regionalny) (2016), Pytanie o język w spisach ludności na ziemiach polskich (1789–2011) (2016), Język jako element  świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku) (2017), Polszczyzna (nie tylko) dla Polaków. Pozycja języka w świecie w opinii studentów (2017).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Pełni funkcję sekretarza Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

E-mail: m.sagan-bielawa@uj.edu.pl