MAŁGORZATA ŚWIĘCICKA

Małgorzata Święcicka – prof. dr hab. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni prodziekan (2002–2016), zaś od 2016 r. Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, kierownik Katedry Stylistyki i Pragmatyki Językowej, członek licznych komitetów i rad redakcyjnych, towarzystw i stowarzyszeń naukowych (m.in. PTJ, TMJP, BTN, SES), członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN (1996–2006), Zespołu Dydaktycznego RJP przy Prezydium PAN (2012–2015), Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy MKS, Komitetu Językoznawstwa PAN.

Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka językowa, socjolingwistyka, zwłaszcza w zakresie komunikacji językowej dzieci i młodzieży oraz polszczyzny mieszkańców miast, nadto leksykologia i leksykografia. W latach 1997–2005 (t. 11–50) w Zespole Autorów Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej. Autorka prac zwartych: Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym (Bydgoszcz 1993), Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży (Bydgoszcz 1999), Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne (Bydgoszcz 2012), Młoda mowa. Studia nad polszczyzną dzieci i młodzieży (Bydgoszcz 2017), współautorka: Mowa mieszkańców Poznania (Poznań 1986 i 1987), Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny (Bydgoszcz 1997), redaktor (lub współredaktor) licznych prac zbiorowych, m.in. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność (Bydgoszcz t. 1–5, 2003–2011), Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie (Bydgoszcz t. 1–6, 2006–2016), Istnieć w kulturze – między teorią a praktyką edukacyjną (Bydgoszcz 2010), Niegrzeczność – Interakcja – Komunikacja (Bydgoszcz 2014), Globalizacja a przemiany języków słowiańskich (Bydgoszcz 2015); współredaktor rocznika o zasięgu międzynarodowym Linguistics Applied oraz serii wydawniczej Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową.

 E-mail: malgorzatas@poczta.onet.eu