MAŁGORZATA ŚWIĘCICKA

 prof. dr hab. nauk humanistycznych, profesor na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni prodziekan (2002–2016) i dziekan Wydziału Humanistycznego UKW (2016–2019), od 2019 r. Przewodnicząca Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW, kierownik Katedry Stylistyki i Pragmatyki Językowej, członek Zarządu Głównego TMJP, przewodnicząca OB TMJP, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN (1996–2006), Zespołu Dydaktycznego RJP przy Prezydium PAN (2012–2015), Komitetu Językoznawstwa PAN (2015–19), Sekcji Dialektologicznej oraz Sekcji Frazeologicznej KJ PAN (2015–2019), Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy MKS, International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO, współpracownik Komisji Dialektologicznej KJ PAN, członek innych licznych komitetów i rad redakcyjnych, towarzystw i stowarzyszeń naukowych (m.in. PTJ, BTN, SES, TMMB), przewodnicząca lub członek komitetów naukowych, programowych, organizacyjnych licznych zjazdów, konferencji itp. krajowych i zagranicznych; rzeczoznawca ministerstwa ds. opiniowania podręczników, biegły Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka językowa, socjolingwistyka, zwłaszcza w zakresie komunikacji językowej dzieci i młodzieży oraz polszczyzny mieszkańców miast, nadto leksykologia i leksykografia. W latach 1997–2005 (t. 11–50) w Zespole Autorów Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej. Autorka prac zwartych: Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym (Bydgoszcz 1993), Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży (Bydgoszcz 1999), Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne (Bydgoszcz 2012), Młoda mowa. Studia nad polszczyzną dzieci i młodzieży (Bydgoszcz 2017), Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp (Bydgoszcz 2019), współautorka: Mowa mieszkańców Poznania (Poznań 1986 i 1987), Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny (Bydgoszcz 1997), redaktor (lub współredaktor) licznych prac zbiorowych, m.in. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność (Bydgoszcz t. 1–5, 2003–2011), Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie (Bydgoszcz t. 1–8, 2006–2020), Istnieć w kulturze – między teorią a praktyką edukacyjną (Bydgoszcz 2010), Niegrzeczność – Interakcja – Komunikacja (Bydgoszcz 2014), Globalizacja a przemiany języków słowiańskich (Bydgoszcz 2015); współredaktor rocznika o zasięgu międzynarodowym Linguistics Applied oraz serii wydawniczej Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową.

 

 E-mail: malgorzatas@poczta.onet.eu