KRISTINA RUTKOVSKA

Dr Kristina Rutkovska jest profesorem w Instytucie Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą socjolingwistyki, etnolingwistyki, dialektologii i historii języka. Napisała doktorat z zakresu etnolingwistyki porównawczej pod kierunkiem N. I. Tołstoja i E. Smułkowej. Od ponad dwudziestu lat bada język polski na Litwie, jest autorką ponad 80 artykułów i kilku książek współautorskich poświęconych różnym zagadnieniom: problemom tożsamości na pograniczu, wielokulturowości w języku, interferencjom litewskim i wschodniosłowiańskim na polszczyznę, lituanizmom leksykalnym. Przygotowała wspólnie z Januszem Riegerem i Ireną Masojć słownik gwar polskich na Litwie oraz studium poświęcone leksyce gwarowej (Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Warszawa 2006). Opracowała mapę dotyczącą zasięgów występowania gwar polskich na Litwie dla Atlasu gwar litewskich oraz artykuł poświęcony typologii pograniczy językowych na Litwie (Kristina Rutkovska, 2014, Lenkų kalbos paplitimo ribos ir jos vartojimo ypatumai Lietuvos Respublikoje XXI amžiuje [Zasięgi występowania gwar polskich na Litwie na początku XXI wieku], in: XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas [Gwary na początku XXI wieku: aspekt geolingwistyczny i socjolingwistyczny], Vilnius, 216-228). Pod jej kierunkiem został przygotowany portal internetowy w języku polskim i litewskim przedstawiający gwary polskie na Litwie i kulturę tego regionu „Gwary polskie na Litwie/Lietuvos lenkų tarmės” (http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/). Badała działalność Jana Karłowicza na Litwie, a szczególnie jego zasługi dla folkloru litewskiego (Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos [Współpraca Jana Karłowicza i Mieczysława Dowojny-Sylwestrowicza: rozwój metodologii, zalążki etnolingwistyki], in: „Archivum Lithuanicum“, t. 15,  221-248). Uczestniczyła w opracowaniu portalu internetowego poświęconego J. Karłowiczowi („Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w., http://www.karlowicz.flf.vu.lt/index.php/pageid/897). Razem z Virginią Vasiliauskienė przygotowała wydanie krytyczne dwujęzycznej postylli katolickiej K. Szyrwida „Punkty kazań” (Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios [Konstanty Szyrwid. Punkty kazań od Adwentu do Wielkiego Postu], 2015, Vilnius: LKI, 824 s.; Konstantinas Sirvydas.  Punktai sakymų Gavėniai [Konstanty Szyrwid. Punkty kazań na Wielki Post], 2015, Vilnius: LKI,  556 s.). Jej najnowsza monografia „Punkty kazań” Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku, Vilnius: LKI, 2016 jest ukierunkowana na badania wielojęzyczności w  aspekcie diachronicznym, na odkrywanie wzajemnych wpływów językowych  na różnych poziomach tekstu. Bada też nazwy wartości w języku litewskim i polskim, bierze udział w opracowywaniu „Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów”, pod red. J. Bartmińskiego. W książce współautorskiej przygotowanej wspólnie z językoznawcami litewskimi M. Smetoną i I. Smetonienė opracowała koncepty DOM, RODZINA i PRACA (Rutkovska K., Smetona M., Smetonienė I., Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje [Wartości w językowym obrazie świata Litwina], Vilnius, 2017) .

 

Adres e-mail: kristina.rutkovska@gmail.com