dr Krasimira Aleksova

Проф. д-р Красимира Алексова работи в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е българска филология в същия университет. От 1989 г. до 1997 г. преподава български език за чужденци в Университета по национално и световно стопанство, София. През 1994 г. защитава докторска дисертация на тема „Езикови процеси в семейството (върху материал от столицата)“. От 1997 г. работи в Катедрата по български език на Софийския университет като главен асистент. През 2005 г. е избрана за доцент, а през 2017 г. за професор. През периода 2005 – 2007 г. е била лекторка по български език и култура в Université Aix Marseille, France.

Проф. д-р Красимира Алексова чете лекционни курсове по съвременен български език и българска морфология в бакалавърски програми, а също и по социална психология на езика, методи на изследване в социолингвистиката, теория на маркираността, типологическа характеристика на българския език – в магистърски програми. Досега е била научен ръководител на трима докторанти. Интересите на проф. Алексова са в областта на социолингвистиката, социалната психология на езика, морфологията и езиковата типология.

Член е на Международното социолингвистическо дружество София от неговото създаване, а от 2011 г. е заместник-председател на неговия управителен съвет. Кр. Алексова е един от съставителите на поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, от която досега са издадени 10 тома, в които се публикуват доклади от двугодишните конференции, организирани от Международното социолингвистическо дружество – София. Член е и на Съюза на учените в България.

Монографии

Езикът и семейството. (Към методиката за проучване на речта в микрообщностите). София: Интервю прес, 2000.

Адмиративът в съвременния български език. София: Сема РШ, 2003.

Езиковите нагласи и вариантността в устната реч (върху материали от национална представителна анкета). // Littera et Lingua, Series Dissertations, v. 4, 2013.  20.01.2014 <http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/4>.  ISSN 1312-6172

Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта. София: Парадигма, 2016.

Избрани статии по социолингвистика

Йерархията на социолингвистичните променливи според стратифициращата им сила. – В: Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Михаил Виденов, Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий, 2005, 299-324.

Сравнително изследване на резултатите от няколко метода за установяване на йерархията на социолингвистичните променливи. – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 199-213.

За прилаганите в българската социолингвистика методи за анализ на речевата вариантност и за необходимостта от съчетаване на количествени и оценъчни подходи при изследването ѝ. – В: Език и литература, 2009, кн. 1-2, с. 79-106.  http://www.ezik-i-literatura.eu/1-2_2009.html

Корелационни зависимости между лингвистични променливи. – В:  Преходи и граници. Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (18-19 май 2009 г.), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, 480-495.

Криза на кодификацирани книжовни норми или промяна в езиковата норма. – В: Световната криза и икономическото развитие. Т. 4. Езикът и кризата. Сборник доклади от юбилейна международна конференция. Варна, Издателство «Наука и икономика», 2010, с. 15-28.

За съвременния статус на някои от най-разпространените в столичния социум речеви варианти. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 213-224.

Методът на главните компоненти в социолингвистичните изследвания. – В: Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета, 2011, с. 64 –81. ISBN 978-954-01-2552-7

.Езиковият опит като част от социалния опит. Подходи и методи на неговото проучване и измерване. – Български език и литература, 2011, кн.1, © Български език и литература (електронна версия), 2011, № 1 © Електронно списание LiterNet, 21.06.2011, № 6 (139). ISSN 0005-4283. Публикуван и в: Проблеми на социолингвистиката. Т. 10. Езикът и социалният опит. София: ИК „Знак’94”, 2011, с. 145 – 153.

Български езиков изток – български езиков запад на базата на данни, представящи езиковите нагласи на съвременния българин. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 314 – 323. ISBN 978-954-577-604-5

Изследване на връзки между езикови нагласи (върху данни от национална представителна анкета). – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Т. 50, кн. 1, сб. В, Филология, 2012, с. 70 – 83.

Правилно : неправилно в устната комуникация – анализ на езиковите нагласи на съвременните българи въз основа на данни от национална представителна анкета. –  В: Проблеми на устната комуникация. Книга IX, т.1, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 83 – 93.

Речевите особености във фокуса на българската социолингвистика. – В: Тишева, Йовка, Красимира Алексова, Ася Асенова, Йорданка Велкова, Марина Джонова, Алиса Трендафилова. Как говори съвременният българин. Том 1. Граматика и устна реч. София, Фондация „Фокус“, 2014, с. 9 – 41. ISBN 978-619-90169-1-0.

Латентни фактори при изследването на връзки между езикови нагласи (върху данни от национална представителна анкета). – В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 11. Езикът във времето и пространството. София, Международно социолингвистическо дружество, ИК „Знак ‘94“, 2014, с. 405 – 419. ISSN 1314-5401.

Съвременната българска езикова ситуация в европейски контекст.  – В: Езиковата политика в европейски и национален контекст. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, с. 65 – 81.