ANNA PIECHNIK

Dr hab. Anna Piechnik jest adiunktem na Wydziale Polonistyki UJ, w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. W 2004 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (temat magisterium: Przezwiska, przydomki i nazwy przeniesione w językowym obrazie świata mieszkańców Olszowej i Paleśnicy), a w 2008 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (temat doktoratu: Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)). Jej zainteresowania naukowe dotyczą języka wsi w ujęciu etnolingwistycznym i socjolingwistycznym, onomastyki ludowej, stereotypów językowo-kulturowych oraz leksyki ekspresywnej. Uczestniczy w opracowywaniu bibliografii dialektologii polskiej za lata 1986–1995. Jest autorką monografii: Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem) (2009) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in. Niektóre formy adresatywne w języku mieszkańców wsi (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem) (2007), Funkcjonowanie gwary w świadomości jej użytkowników (2009), Językowo-kulturowy obraz Żyda na Pogórzu Ciężkowickim (2010), Gwarowe ekspresywizmy dotyczące osób dorosłych a określenia dzieci. Wstęp do językowego obrazu dziecka (2011). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członkiem Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, International Organization of Folk Art oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.