Komisja Socjolingwistyki afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

W dobie przemian społeczno-ekonomicznych, jakie zachodzą po drugiej wojnie światowej, a także nasilającej się od ostatniego dziesięciolecia XX wieku globalizacji języka i kultury socjolingwistyka stała się jedną z ważniejszych gałęzi językoznawstwa. Jest to zarazem dziedzina wiedzy i metoda badawcza, ustalająca relacje pomiędzy rozwarstwieniem społecznym a odmianami językowymi, opisująca procesy językowe zachodzące zarówno w miastach, jak i na wsi. Socjolingwistyka pozwala porównywać ewolucję różnych języków słowiańskich wywołaną podobnymi czynnikami społecznymi, a jednocześnie uchwycić w ich rozwoju nie tylko podobieństwa, ale i różnice.

 Komisja Socjolingwistyki została afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w roku 1998 w Krakowie, podczas XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. Władysław Lubaś. Po kilku latach przerwy, w 2008 r., Komisja Socjolingwistyki została reaktywowana podczas obrad XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie. Funkcję przewodniczącej Komisji objęła wówczas prof. Halina Kurek z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na tym Wydziale.
Obecnie Komisja Socjolingwistyki liczy 60 członków reprezentujących ośrodki naukowe z 14 krajów: Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Macedonii, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.

Jednym z punktów ramowego programu działalności Komisji jest organizowanie tematycznych konferencji naukowych połączonych z roboczymi spotkaniami jej członków. Pierwsza taka konferencja odbyła się w Krakowie 11–12 czerwca 2011 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nosiła tytuł Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Komisja Socjolingwistyki zorganizowała również blok tematyczny w ramach XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Mińsku w 2013 r. Podczas jednodniowego bloku zatytułowanego Czynniki socjolingwistyczne a zmiany w językach słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku wygłoszono 5 referatów. Kolejna konferencja Komisji Socjolingwistyki nosiła tytuł Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, a zorganizowano ją 19–20 września 2014 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Problematyka badawcza pokazująca ścisły związek pomiędzy językiem a społeczeństwem i jego kulturą była przedmiotem trzeciego spotkania członków Komisji pod nazwą Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch, które odbyło się 5–6 września 2016 r. na Słowacji, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Członkowie Komisji Socjolingwistyki brali również udział w XVI Międzynarodowym Kongresie Slawistów zorganizowanym 20–27 sierpnia 2018 r. w Belgradzie. W planach jest spotkanie robocze w 2019 r., tym razem w Chorwacji, powiązane z konferencją na temat języka, kultury i tożsamości pokolenia sieci.

Na skutek zmian dokonujących się w rzeczywistości pozajęzykowej pole badawcze socjolingwistyki ciągle się rozszerza, stwarzając nowe możliwości opisu. Robocze dyskusje członków Komisji Socjolingwistyki prowadzą między innymi do wniosku, że powinniśmy być także otwarci na osiągnięcia innych dziedzin badawczych – dialektologii, etnolingwistyki, etnografii, folklorystyki itd. A to oznacza, że dużą wagę przywiązujemy do ujęć interdyscyplinarnych, ponieważ to one gwarantują wszechstronność  opisu badanych zjawisk.