KATARZYNA SKOWRONEK

Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – językoznawczyni i kulturoznawczyni. Pracuje w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie i w Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Specjalizuje się w onomastyce, tekstologii, analizie dyskursu i socjolingwistyce. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę języka religijnego, współczesnych dyskursów publicznych i kultury popularnej.

Autorka i współautorka kilku monografii; m.in.: Reklama. Studium pragmalingwistyczne (1993, 2001), Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej (2004, współautor M. Rutkowski), Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945–2005) (2006), Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne (2013, współautor Z. Pasek), Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze (2016). Współredagowała (wraz z K. Leszczyńską) monografię naukową Wokół teorii i empirii socjologii języka (2011). Jest też autorką artykułów dotyczących relacji język-społeczeństwo, m.in.: Inspiracje socjologiczne w polskiej onomastyce – stare i nowe związki; Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy (współautorka Katarzyna Leszczyńska); Współczesne świętowanie Polaków - perspektywa socjologiczna i kulturoznawcza.

Od 2014 r. jest członkiem redakcji (redaktorem tematycznym) „Socjolingwistyki” a od lutego 2018 roku – redaktorem naczelnym tego czasopisma. Współorganizatorka sesji tematycznych („Język w kulturze i społeczeństwie”, „Polskie obrazy uchodźcy i imigranta. Perspektywa strukturalna i kulturowa”, „Gender w porządkach religijnych, religie w reżimach płci”) na konferencjach socjologicznych.