JIŘÍ MURYC

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. jest pracownikiem w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego oraz kierownikiem Katedry Slawistyki. W latach 1998–2003 studiował filologię polską na Uniwersytecie Ostrawskim, tutaj w 2008 r. także obronił pracę doktorską.

Jego zainteresowania naukowe to m.in. socjolingwistyka, dwu- i wielojęzyczność, kontakty językowe i pogranicze czesko-polskie, gramatyka porównawcza języka polskiego i czeskiego, przekład ustny i pisemny. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa i przekładoznawstwa.

Jest autorem monografii Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku (2010) oraz redaktorem publikacji Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska (2012). Autor kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach oraz w tomach zbiorowych w Czechach, Polsce i za granicą. Kieruje oraz bierze udział w wielu projektach badawczych realizowanych zarówno na Uniwersytecie Ostrawskim, jak i we współpracy z innymi ośrodkami w Czechach i państwach UE.

E-mail: jiri.muryc@osu.cz