IRENA MASOJĆ

Dr Irena Masojć jest docentem w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. W r. 1986 ukończyła studia polonistyczne w Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym (później przemianowanym na Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Litewski Uniwersytet Edukologiczny) i została zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej tejże uczelni. W r. 1999 obroniła na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską na temat Swoiste cechy systemu gramatycznego polskiego języka literackiego na Wileńszczyźnie – stan współczesny (kierownik naukowy – prof. Alicja Nagórko) i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 2004-2014 pełniła funkcję kierownika Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Zainteresowania naukowe: socjolingwistyka, lingwistyka kulturowa, metodyka nauczania języka polskiego. Zainteresowania socjolingwistyczne wiążą się głównie z problematyką funkcjonowania języka polskiego w warunkach wielokulturowości i kontaktów językowych.  Uczestniczyła w koordynowanym przez prof. Janusza Riegera projekcie badawczym Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Zróżnicowanie słownictwa. W wyniku badań przygotowała we współautorstwie z J. Riegerem i K. Rutkowską książkę Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie (2006). Jest współautorką opracowania Współczesne polskie pieśni pogrzebowe na Wileńszczyźnie. Antologia (2013), które jest owocem projektu badawczego sfinansowanego przez Radę Naukową Litwy. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie Polish Online, którego celem jest stworzenie platformy internetowej do nauki języka polskiego. Jest autorką licznych artykułów o specyfice form adresatywnych w polszczyźnie litewskiej.

 

E-mail: irenamasoit@gmail.com