HALINA PELCOWA

Prof. dr hab. Halina Pelc (Halina Pelcowa), profesor zwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii. Główne kierunki badawcze: dialektologia, socjolingwistyka, polszczyzna regionalna, historia języka, etnolingwistyka i polszczyzna potoczna. Zainteresowania naukowe grupują się wokół różnorodnych zagadnień gwarowych i historycznojęzykowych, w szczególności zaś socjolingwistycznego, aksjologicznego i pragmatycznego aspektu języka mieszkańców wsi oraz problemów leksyki gwarowej regionu lubelskiego, rozpatrywanej w aspekcie związków językowych sąsiadujących ze sobą gwar i języków, wzajemnych relacji gwar i języka ogólnopolskiego oraz związków językowych polsko-wschodniosłowiańskich, a także przemian cywilizacyjno-kulturowych ostatnich lat i ich wpływu na zachowania językowe mieszkańców wsi. Problematyka badawcza dotyczy zarówno szeroko pojętej sytuacji językowo-kulturowej i obyczajowej współczesnej wsi, jak i zagadnień teoretyczno-metodologicznego opisu gwar i polszczyzny potocznej w aspekcie geograficznym, socjolingwistycznym, onomazjologiczno-semantycznym i kulturowym. Autorka książek: Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny. Część I. Słownictwo pochodzenia małopolskiego (1985), Mazowizmy leksykalne w gwarach Lubelszczyzny (1994), Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny (2001) oraz około 140 artykułów, redaktorka prac zbiorowych, m. in.: W świecie nazw (2010), Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura (2006), recenzentka książek i projektów badawczych. W ramach projektu badawczego MNiSW przygotowuje Słownik gwar Lubelszczyzny. Członek Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz innych towarzystw naukowych i towarzystw regionalnych.