HALINA KUREK

Prof. dr hab. Halina Kurek jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. W latach 1971–1976 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską obroniła w roku 1981, habilitowała się w roku 1991, w roku 1996 uzyskała tytuł naukowy profesora, a w roku 2004 stanowisko profesora zwyczajnego UJ.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na opisie przemian polszczyzny mówionej miast i wsi ujmowanych w aspekcie socjolingwistycznym, kulturowym i komunikacyjnym, a także wokół onomastyki i kultury języka polskiego.

Jest autorką ponad stu trzydziestu prac naukowych, w tym książek: Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego) (1990), Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne (1995), Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu (2003), Polszczyzna mówiona inteligencji (2008), współautorką Bibliografii dialektologii polskiej (od roku 1976 do 1980) (1986), Bibliografii dialektologii polskiej (od roku 1981 do 1985) (1990), Wyboru tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa (1979), a także redaktorem kilkunastu tomów zbiorowych, w tym serii Podkarpackie spotkania. Literatura – Język – Kultura. Jest przewodniczącą Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Krakowie) oraz członkiem kilku towarzystw naukowych i regionalnych.