EWA DZIĘGIEL

Dr hab. Ewa Dzięgiel jest profesorem  w Instytucie Języka Polskiego PAN i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Instytucie Języka Polskiego PAN kieruje Pracownią Polszczyzny Kresowej. Jej zainteresowania naukowe to:  współczesny język polski, polszczyzna kresowa, kontakty językowe polsko-ukraińskie, dialektologia polska i ukraińska, socjolingwistyka, teoria kontaktów językowych. Opublikowała książki 1) autorskie: Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna Kraków 2001; Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Warszawa 2003; 2) współautorskie:  J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1. Stan i status. Cechy charakterystyczne. Polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu. Teksty, Warszawa 2002, J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 2. Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu. Teksty, Kraków 2007; 3) pod redakcją: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, red. E. Dzięgiel, A. Zielińska, Warszawa 2008; Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, pod red. E. Dzięgiel, K. Czarneckiej, D. A. Kowalskiej, Warszawa 2012.