EUGENIA KARPIŁOWSKA

Kapпiлoвcькa Євгенія Анатоліївна – завідувачка відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор. Народилася 12.V.1957 р. у м. Карл-Маркс-Штадт (нині – Хемніц) у Німецькій Демократичній Республіці (нині – Німеччина). Закінчила 1979 р. філологічний факультет (російське відділення) Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. У 1979-2010 рр. працювала в Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, де пройшла шлях від старшого лаборанта до завідувача відділу структурно-математичної лінгвістики. З 2011 р. працює на цій же посаді в Інституті української мови НАН України, куди за рішенням Президії НАН України було переведено цей відділ.

1987 р. в Ленінградському державному університеті ім. А.О. Жданова захистила кандидатську дисертацію на тему «Конструювання дієслівних зон словотвірних гнізд (на матеріалі українських дієслів звучання» (спеціальність – структурна, прикладна та математична лінгвістика). 2000 р. в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України захистила докторську дисертацію на тему «Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація» (спеціальність – українська мова).

Основні наукові дослідження пов'язані з опрацюванням проблем взаємодії соціальної та мовної динаміки, тенденцій розвитку української мови, її словотворення та морфеміки, соціальної стратифікації корпусу мови, застосуванням комп'ютерних технологій в теоретичних та прикладних мовознавчих дослідженнях, зокрема, в створенні лінгвістичних баз даних та словників різного типу.

Основні праці: Кореневий гніздовий словник української мови (Київ, 2002), монографії Конструювання складних словотворчих одиниць (Київ, 1990) та Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація (Київ, 1999). Вона є співавтором Словника афіксальних морфем української мови (Київ, 1998), Оберненого частотного словника сучасної української художньої прози (Київ, 1998), Шкільного словотвірного словника сучасної української мови (Київ, 2005), співавтором та редактором ідеографічного словника нової лексики Активні ресурси сучасної української номінації (Київ, 2013), монографій Лексична семантика в системі «людина-машина» (Київ, 1986), Український семантичний словник. Проспект (Київ, 1990), Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі (Київ, 2008), автором розділу Ukrainian у міжнародній колективній праці Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe (Ed. by Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer, Berlin/Boston, 2016) та ін. З 2003 р. є членом Комісії зі слов'янського словотворення, з 2010 р. – Комісії з лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів. З 2011 р. бере участь у роботі Комісії з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів.

Активно співпрацює з університетами України, готуючи фахівців з прикладної лінгвістики. Є автором посібників та підручників для університетів: Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях (у співавторстві, Київ, 1990), Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови (у співавторстві з Н.Ф. Клименко, Київ, 1998), Вступ до комп'ютерної лінгвістики (Донецьк, 2003), Вступ до прикладної лінгвістики: Комп'ютерна лінгвістика (Донецьк, 2006). Бере також активну участь у створенні підручників, посібників та хрестоматій для навчання української мови як нерідної: Вивчаємо українську мову. Елементарна граматика (разом з Ю.О. Жлуктенком та В.І. Ярмак) за ред. акад. В.М. Русанівського вийшла в Україні трьома виданнями (1991, 1992 та 1996). 2004 р. 4-е видання цієї книжки разом з аудіокурсом здійснило московське видавництво «Схід-Захід». Друга книга цієї серії – Вивчаємо українську мову. Розширений курс (разом з І.Р. Вихованцем та Н.Ф. Клименко) також за редакцією акад. В.М. Русанівського вийшла в Україні двома виданнями (1993, 1996). У 1997 р. в Чернівцях у співавторстві з Л.О. Тарновецькою опублікувала хрестоматію з коментарями для тих, хто вивчає українську мову, – Українська література ХІ-XVIII ст.

E-mail: karpilovska@gmail.com