ELŻBIETA RUDNICKA-FIRA

Prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira – jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w Instytucie Filologii Polskiej, z którym związana jest od 2007 r. Magisterium z filologii polskiej uzyskała w WSP w Krakowie (Frekwencja form fleksyjnych czasownika w „Opowiadaniach” Kazimierza Brandysa, 1973). Doktorat uzyskała w 1982 r. na podstawie rozprawy pt. Studia nad słownictwem „Dziadów” Adama Mickiewicza (Analiza statystyczna), obronionej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Habilitowała się w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej onomastyki (zwłaszcza historycznej), ujmowanej przede wszystkim w aspekcie socjolingwistycznym i kulturowym, historii języka polskiego, języka dawnych Kresów Wschodnich (Grodzieńszczyzna), dialektologii, glottodydaktyki, języka artystycznego, a także na opisie przemian polszczyzny mówionej miast i wsi (w perspektywie kulturowej i komunikacyjnej).

Jest autorką ok. 90 prac naukowych, w tym kilku książek (Słownictwo „Dziadów” Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej (wybór problematyki); Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska; Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury) i ok. 80 artykułów naukowych oraz współautorką podręcznika: Dialektologia. Materiały pomocnicze. Konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne. Jest członkiem kilku towarzystw i komisji naukowych, m. in.: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN w Krakowie, Komitetu Językoznawstwa (Komisji Językoznawczej) PAN Oddział w Katowicach.

 

E-mail: erfira@wp.pl