ELENA KORIAKOWCEWA

jest profesorem Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierownikiem Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki, także kierownikiem Pracowni Lingwistyki Porównawczej.

Stopień doktora uzyskała w 1985 r. (rozprawa Historia transpozycyjnych stosunków słowotwórczych  rzeczowników i czasowników w języku rosyjskim), stopień doktora habilitowanego– w 1995 r. (rozprawa Nazwy czynności w języku rosyjskim: historia, semantyka słowotwórcza). W latach 1994–1996 – samodzielny pracownik naukowy Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (Dział Historii Języka Rosyjskiego); w latach 2000–2003 – pracownik nadetatowy tego Instytutu (temat badawczy: Nomina actionis w historii języka rosyjskiego).

Autorka ponad 170 prac naukowych z zakresu słowotwórstwa synchronicznego i historycznego, leksykologii i semantyki, opublikowanych w czasopismach i pracach zwartych o zasięgu międzynarodowym, m.in. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, Serbii, na Białorusi i Ukrainie.

Główna problematyka badawcza: języki słowiańskie, język rosyjski, badania porównawcze języków słowiańskich: słowotwórstwo, semantyka słowotwórcza i leksykalna, etymologia.

Sekretarz naukowy (od 1995 r.) Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Towarzystwa Kultury Języka, Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.

E-mail: elena.koriakowcewa@gmail.com

Więcej informacji: https://www.nkoriael-project.uph.edu.pl/?page_id=53