Elena Kanevska-Nikolova

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова работи във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1998 г. защитава докторска дисертация на тема „Съвременната смолянска градска езикова ситуация”, а през 2010 г. й е присъдена научната степен „доктор на филологическите науки” за успешно защитената дисертация на тема „Тройното членуване в родопските говори – диахронен, синхронен и футурологичен аспект”. През 2002 г. е избрана за доцент, а през 2015 г. – за професор. В рамките на програма „Еразъм” е чела лекции и е водила семинари в Университета “Мария Кюри-Склодовска” в гр. Люблин, Полша, и в Тракийския Демокритов университет в гр. Комотини, Гърция. Проф. д.ф.н. Е. Николова чете лекционни курсове по  морфология, синтаксис и стилистика на съвременния български език и курс лекции по социолингвистика на студенти от специалностите „Български език и английски език” и „Български език и история” във Филиал – Смолян. Интересите на проф. Николова са в областта на диалектологията, социолингвистиката, ономастиката. Член е на Международното социолингвистическо дружество – София и на Съюза на учените в България. В конкурса за високи научни постижения на млад учен в областта на хуманитарните науки е удостоена от Съюза на учените в България с грамота през 1999 г. и с диплом през 2002 г.

Монографии: Смолянският градски език. София, 1998 (224 стр.); Говорът на село Момчиловци, Смолянско – половин век по-късно. София, 2001 (216 стр.),; Ученическата реч в Смолян (в съавторство с М. Петрова). Смолян, 2003 (274 стр.); Тройното членуване в родопските говори. Пловдив, 2006 (246 стр.); При корена, от извора (антропонимично и лексикално-семантично изследване на говора на село Момчиловци, Смолянско). Смолян, 2010 (170 стр.); Селищни имена от Смолянско (в съавторство – Ел. Николова, В. Кръстанова, М. Петрова, М. Михайлов, Н. Томова, М. Ламбова). Смолян, 2015.

Избрани статии по социолингвистика: За съвременната езикова ситуация в град Смолян. – В: Проблеми на социолингвистиката – VI, София, 1999, с. 310-312; Езиковата ситуация в днешното село Момчиловци, Смолянско. В: Онтология и наука. София, 2000, с.173-183; Стилистика и социолингвистика. – В: Български език и литература, кн. 3-4, 2000, с.3-8; http://www.liternet.bg/publish/ enikolova/stil.htm; Затухание традиционного территориального диалекта в результате социальных изменений в современной болгарской деревне. – В: Материалы ХХІХ межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, вып.5 – Пятые державинские чтения "Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики", Санкт Петербург, 13-18.ІІІ.2000 г., с.62-65; Учет языковых аттитюдов – важная составная част социолингвистического исследования  – В: Материалы ХХХ межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов – Шестые державинские чтения: "Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики", ч. 2, Санкт Петербург, 1-17.ІІІ.2001 г., с.59-61; Прояви на фонетичната интерференция вследствие диглосията в днешния говор на с. Момчиловци, Смолянско. - В: Проблеми на социолингвистиката – VІІ.  Билингвизъм и диглосия - съвременни проблеми. София, 2002, с.135-137; Мезолектната форма на съществуване на езика в съвременното българско село (върху социолингвистичен материал от с. Момчиловци, Смолянско). – В: Проблеми на социолингвистиката VІІI. Съвременни форми на съществуване на българския език. София, 2005, 36-39; Perspektywa socjolingwistyczna w badaniach gwary współczesnej wsi bułgarskiej. – Międzynarodowa konferencja “Perspektywa socjolingwistyczna w badaniach dialektologicznych i onomastycznych”, Lublin, 14-15.10.2004 – Sotirov, P., Złotkowski, P. Z badań nad językiem i kulturą Słowian, wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, 15-22; Езикът на коментарите в социалната мрежа Facebook. – Проблеми на социолингвистиката XI. Езикът във времето и пространството. София, 2014, 267-271; Болгароязычные мусульмане в Южных Родопах. Современная ситуация: язык и идентичность. – Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность. Институт славяноведения РАН. Москва, 2014, с. 135-149.