DUŠKA KLIKOVAC

Душка Кликовац, Др,  Садашње запослење: Редовни професор на Катедри за српски језик и јужнословенске језике, Филолошки факултет Универзитета у Београду. Предмети које предајем: Синтакса српског језика; Лингвистика текста и прагматика; Функционални варијетети српског језика;

Образовање: 1982. дипломирала на Филолошком факултету у Београду, на групи Српски језик са општом лингвистиком; 1984. магистрирала на Филолошком факултету у Београду, на смеру Наука о језику (Тема: „Фонетска мотивисаност језичког знака (на материјалу ономатопејских речи)"); 1996. докторирала на Филолошком факултету у Београду (Тема: „Концептуализација и предлошка реализација садржавања (на примерима српскохрватског и енглеског језика)").

Запослења: 1983–1984. основни обрађивач на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика, Институт за српскохрватски језик САНУ; 1984–1987. лектор за српскохрватски језик на Универзитету у Стразбуру, Француска; 1990–1991. лектор за српскохрватски језик на Колумбијском универзитету у Њујорку; 1987. до данас – прво асистент, затим доцент, ванредни професор и редовни професор на Катедри за српски језик и јужнословенске језике Филолошког факултета у Београду.

Објављене монографије: (2000; 20062). Semantika predloga – Studija iz kognitivne lingvistike. Filološki fakultet: Beograd. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: XX vek. (2008). Jezik i moć (Ogledi iz sociolingvistike i stilistike. Beograd: XX vek.