ZOFIA KUBISZYN-MĘDRALA

Dr Zofia Kubiszyn-Mędrala jest starszym wykładowcą w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentką filologii polskiej UJ. Stopień doktora uzyskała w 1994 roku na podstawie rozprawy Czasowniki niewłaściwe we współczesnej polszczyźnie (semantyka i składnia). W kręgu jej naukowych zainteresowań znajduje się teoria tekstu, językoznawstwo kognitywne, lingwistyka tekstu, pragmalingwistyka, onomastyka (w szczególności onomastyka literacka), język artystyczny.

Jest współautorką Słownika synonimów polskich (1998, 2000, 2002; pod zmienionym tytułem Słownik synonimów 2006) oraz licznych artykułów, m. in.: Problematyka konstrukcji bezmianownikowych w gramatyce generatywno-transformacyjnej (na wybranych przykładach) (1994),  Czasowniki nieosobowe (niewłaściwe) i ich miejsce w polskim systemie morfologiczno-syntaktycznym (2000), Zwroty adresatywne w polskiej telewizji w latach siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (2001), Tekst i dyskurs telewizji (2002), Szkic do poetyckiego obrazu księżyca w poezji K. I. Gałczyńskiego (2005), Polskie bezprzedrostkowe czasowniki ruchu w perspektywie semantyki kognitywnej (2007), O niektórych nazwiskach współcześnie w Polsce używanych z elementem strukturalnym proweniencji kresowej (formacje z -enko/-eńko) (2008), O języku „Wspomnień" Macieja Szukiewicza (2010), Osobliwości językowe listów K. I. Gałczyńskiego (2012), Ludowy tekst artystyczny jako źródło poznania gwary (na przykładzie „Wesela hoczoskiego… ) (2014).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego (w latach 2007-2011 członek Zarządu), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.