SWIETŁANA SOKOŁOWA

Соколова Світлана Олегівна – завідувачка відділу соціолінгвістики Інституту української мови Національної академії наук України, доктор філологічних наук,  старший науковий співробітник. Народилася 18.04.1955 р. у м. Уфа, Башкирської АР (Росія). Закінчила 1977 р. Сімферопольський державний університет (нині – Таврійський національний університет  ім. В. Вернадського). Працювала вчителькою російської  мови та літератури в середній школі. 1979 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, після її закінчення працювала у відділі російської мови та у секторі наукової термінології цього інституту,  потім у відділі історії та граматики української  мови, який з 1992 р. увійшов до складу новоствореного Інституту української мови НАН України. У 2009 році очолила відділ соціолінгвістики.

1983 р. в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України захистила кандидатську дисертацію «Диференційно-семантичні ознаки дієслівних  префіксів у російській мові» (спеціальність – російська мова). 2004 р. в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію на тему «Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних  відношень» (спеціальність – українська мова).

Наукові інтереси С.О.Соколової зосереджені у галузі соціолінгвістики, морфології, префіксального словотвору, аспектології, граматичної лексикографії, порівняльного дослідження близькоспоріднених мов.

Основні публікації:

МонографіЇ:  Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові (2003); Семантика и стилистика русского глагола (1988), співавтор – Н.П.Шумарова.

Колективні праці: Украинско-русское двуязычие: социолингвистический аспект (1988); Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах (1993); Словарь языка русских произведений Т.Г.Шевченко, Т.2, Приложение № 4 (1986).

Статті: Параметри українсько-російського та російсько-українського білінгвізму за суб'єктивною та об'єктивною оцінкою (на матеріалі анкетування студентів-журналістів східного регіону) // Мовний простір граматики: актуальні студії / Збірник наукових праць на честь 60-річчя чл.-кор. НАН України Анатолія Загнітка. – Донецьк 2014 [http://mova.dn.ua/images/stories/studii/maket_iuviley2014.pdf]; Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів // Українська мова. – 2014. – № 3; Право на екологію мови як одне з мовних прав // Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових  праць). – Ужгород 2014; Фреймовая структура аспектуальных цепочек // Типология вида / аспекта: проблемы,  поиски, решения: сборник научных статей. – Симферополь 2014; Типи мовної поведінки в сучасному слов'янському білінгвальному мегаполісі // Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ 2013.– Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. (у співавторстві: Труб В., Масенко Л., Данилевська О., Руда О.); Семантическая асимметрия близкородственных языков в зеркале интерференции // Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi, Bydgoszcz – Symferopol 2013; Фазовий характер видового протиставлення в сучасній  українській мові // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк 2013,  вип. 26; Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування) // Українська мова. – 2013. – № 2; Художній переклад як зона прояву соціокультурної та власне мовної асиметрії // STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI KATEDRA UKRAINISTYKI. 1. – Warszawa 2013; Мовна ситуація Києва: погляд зовні // Українська мова. – 2012 – № 4. [http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/e-library/Documents/ukrainska-mova-4-2012.pdf]; Аспектуальні особливості слов'янських мов у художньому перекладі // Українська мова. – 2012. – № 1 (співавт. О.Л. Ачилова). [http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/e-library/Documents/ukrainska-mova-1-2012.pdf]; Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції // Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки, 2012. – Том 137; Поліпрефіксація як засіб вираження множинності в сучасній українській мові порівняно з російською та білоруською // Категории глагольной множественности в славянских и неславянских языках синхронии и диахронии / Сборник статей. – Охрид 2011; Роди дієслівної дії у структурі категорії аспектуальності // Життя – у слові / Зб. наук. праць на пошану академіка В.М.Русанівського. – Київ 2011; Словотвірна парадигма дієслова на тлі теорії фреймів // Відображення історії  та культури народу в словотворенні : Доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі словотворення при Міжнародному комітеті славістів (25-28 травня 2010 р., Київ,  Україна). – Київ 2010; Фреймова структура українського дієслова та її відображення засобами інших мов // Ukrainica III: Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a rultury. 1.část /Sborník článků 3.Olomoucké Simpozium ukrajini-stů 28-30 srpna 2008. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2008; Формально-семантичне варіювання слів та системність лексики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – Київ. – Вип. 4.– 2008; Дієслово як носій фреймової семантики // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Київ 2007; Проблема створення двомовного словника префіксальної дивергенції // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. Філологія. – Івано-Франківськ 2007. – Вип. ХУ-ХУІІІ; Прикладні аспекти класифікації характеризованих родів (способів) дієслівної дії // Матеріали VІ Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство: Зб. наук. статей. – Київ – Кн. 5. – 2007; Роди дієслівної дії з неодноморфемними способами вираження у сучасній українській мові // Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. – 1. Část. – Olomouc 2006; Видовые оппозиции в русском и украинском языках: сопоставительное изучение // Труды аспектологического семинара МГУ им.М.В.Ломоносова – Вып. 4, Москва 2004; Аспектуальні категорії українського дієслова на тлі інших слов'янських мов // Українська мова,  № 2. – 2003; Дивергенція та конвергенція у сфері префіксального словотвору дієслова // Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ 2002; Аспектуальні роди дії та їхнє місце в системі префіксального словотвору дієслова //Українська мова. – № 1. – 2002.