prof. dr hab. Janina Labocha

ur. w 1951 roku w Karwinie (Czechosłowacja)

1969 – matura w Średniej Szkole Ogólnokształcącej w Orłowej (Czechosłowacja)

1974 – dyplom magistra filologii polskiej ((Uniwersytet Jagielloński)

1975 – dyplom magistra filologii romańskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Od 1975 roku – zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Filologii Polskiej (Wydział Filologiczny, obecnie Wydział Polonistyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego)

1981 – stopień naukowy doktora

1991 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

1998 – tytuł profesora

1999 – stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ

2009 – stanowisko profesora zwyczajnego UJ

Od 2002 – kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ

Kierunki badań:

1.   Polsko-czeskie pogranicze językowe w aspekcie socjolingwistycznym i historycznym

2.   Lingwistyczna teoria tekstu

3.   Pragmatyka językowa

4.   Dialektologia i folklorystyka

Autorka ponad 100 prac naukowych. Publikacje książkowe: Opowiadanie ludowe ze Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji w świetle pragmalingwistyki tekstu, Kraków 1990; Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Kraków 1997; Gramatyka polska. Składnia, Kraków 1996; Podstawy analizy składniowej wypowiedzi, Kraków 2005 (współautorstwo z Kingą Tutak); Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008.

Promotor 10 doktorów. Pobyty zagraniczne: Uniwersytet Nancy II (Francja) – lektor języka polskiego w latach 1982-1985, Uniwersytet Lyons III (Francja) – nauczanie w ramach dyplomu uniwersyteckiego polskiego słownictwa ekonomicznego, zorganizowanie dyplomu oraz opracowanie programu w roku akademickim 1992/1993; Uniwersytet w Lipsku – profesor slawistyki zachodniej w latach 1997-1999.