BEATA ZIAJKA

Dr Beata Ziajka jest asystentem z doktoratem na Wydziale Polonistyki UJ, w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego. W 2004 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (temat magisterium: Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata mieszkańców Zagórza). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2011 r. na podstawie rozprawy Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim). W latach 20132017 była zatrudniona w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Zakładzie, a po restrukturyzacji Instytutu Języka Polskiego, Pracowni Dialektologii Polskiej (od 2014 r. na stanowisku adiunkta), gdzie należała do zespołu opracowującego Słownik gwar polskich. Ponadto brała udział w opracowywaniu Słownika gwar małopolskich.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół języka mieszkańców wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, a także leksykografii gwarowej oraz teorii i metodologii badań pragmalingwistycznych.

Jest autorką monografii: Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim) oraz kilkunastu artykułów naukowych.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, członkiem Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.