ANNA PIOTROWICZ

Prof. dr hab. Anna Piotrowicz jest profesorem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego (www.kjp.amu.edu.pl). W latach 1976–1980 studiowała polonistykę na UAM. Pracę doktorską obroniła w roku 1989, habilitowała się w roku 2004, w roku 2016 uzyskała tytuł naukowy profesora, a w roku 2017 stanowisko profesora zwyczajnego UAM. W kadencji 2012–2016 była prodziekanem ds. współpracy krajowej i międzynarodowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2006–2020 była kierownikiem Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

Jest autorką książek: Typy regionalizmów leksykalnych (1991); Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich. (Rzeczowniki) (1991); Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku (2004); Studia nad polszczyzną miejską Poznania (2009, współaut. z Małgorzatą Witaszek-Samborską); Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 16, Życie towarzyskie (2014); Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym (2018, współaut. z Małgorzatą Witaszek-Samborską) oraz współautorką słowników: Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka (1997, wyd. II: 1999); Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski. 1111 wyrazów i połączeń wyrazowych (2009); Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, t. 1–50 (1994–2005).

Redagowała i współredagowała książki: Monika Gruchmanowa, Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu. Studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii. Wstęp i dobór tekstów Anna Piotrowicz (2006); Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych (2009, współred. z Krzysztofem Skibskim i Michałem Szczyszkiem); Kultura Komunikacji Językowej 1–6 (2011–2020, współred. z Małgorzatą Witaszek-Samborską i Krzysztofem Skibskim); Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci (2013, współred. z Małgorzatą Witaszek-Samborską); Nasze tradycje. 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (2015, współred. z Bogumiłą Kaniewską), Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), t. 1–3 (2018–2019, współred. z Seweryną Wysłouch, Barbarą Judkowiak i Sylwią Karolak).

Jest autorką i współautorką około 130 artykułów naukowych, członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komisji Frazeologicznej KJ PAN, Komisji Dialektologicznej KJ PAN, International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W latach 2015–2017 była redaktorem naczelnym półrocznika „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”.

E-mail: ape@amu.edu.pl