ANNA PIOTROWICZ

Prof. dr hab. Anna Piotrowicz jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego (www.kjp.amu.edu.pl). W latach 1976–1980 studiowała polonistykę na UAM. Pracę doktorską obroniła w roku 1989, habilitowała się w roku 2004, w roku 2016 uzyskała tytuł naukowy profesora, a w roku 2017 stanowisko profesora zwyczajnego UAM. W kadencji 2012–2016 była prodziekanem ds. współpracy krajowej i międzynarodowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 

Jest autorką książek: Typy regionalizmów leksykalnych (1991); Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich. (Rzeczowniki) (1991); Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku (2004); Studia nad polszczyzną miejską Poznania (2009, współaut. z M. Witaszek-Samborską); Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 16, Życie towarzyskie (2014) oraz współautorką słowników: Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka (1997, wyd. II: 1999); Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski. 1111 wyrazów i połączeń wyrazowych (2009); Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 1–50 (1994–2005).

 

Redagowała i współredagowała książki: M. Gruchmanowa, Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu. Studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii. Wstęp i dobór tekstów A. Piotrowicz (2006); Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych (2009, współred. z K. Skibskim i M. Szczyszkiem); Kultura komunikacji językowej 1. Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym (2011, współred. z M. Witaszek-Samborską i K. Skibskim); Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci (2013, współred. z M. Witaszek-Samborską); Nasze tradycje. 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (2015, współred. z B. Kaniewską).

 

Jest autorką i współautorką około stu artykułów naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 2015 r. jest redaktorem naczelnym półrocznika „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”.

E-mail: ape@amu.edu.pl